Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nederland Inn

Algemene voorwaarden

NEDERLAND INN

Algemene Voorwaarden

Goed om te weten:

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities Artikel 2 Hosting Artikel 3 Webdesign and development Artikel 4 Zoekmachine optimalisatie Artikel 5 Prijzen, Facturatie en Betalingen Artikel 6 Persoonsgegevens Artikel 7 Teksten

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.  
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 Nederland Inn: De eenmanszaak Nederland Inn gevestigd in Amsterdam.
1.3 Klant: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Nederland Inn en heeft toegezegd op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.
1.4 Website: www.Nederlandinn.nl en alle andere websites die geregistreerd zijn onder de houder Nederland Inn en/of de websites aangevraagd via Nederland Inn.
1.5 Pakket: Met een pakket wordt bedoelt een hosting pakket zoals beschreven op de website van Nederland Inn.
1.6 Diensten: Alle diensten die Nederland Inn levert aan zijn klanten waaronder het aanvragen van domeinen, het ontwerpen, bouwen en uitbreiden van websites, het maken van foto’s voor de website, het hosten van de website en het maken van offertes.
1.7 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.
Naar inhoudsopgave

ARTIKEL 2 HOSTING (Duur en opzegging)

2.1 Nederland Inn is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers bij overmacht, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden te en dergelijke.
2.2 Het is een klant niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:
a. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendoms rechten van derden.
b. het verzenden van ongewenste email (spam).
c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen
d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
e. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware.
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken)
g. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is
2.3 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.
2.4 Nederland Inn is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Nederland Inn alle schade ten gevolge van de overtreding door Nederland Inn of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, danwel verrekend:
a. indien de klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
b. indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Nederland Inn;
c. indien blijkt dat de klant met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
d. indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
2.5 Het gebruikersnaam en wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet standaard naar de klant gestuurd tenzij anders afgesproken. De klant kan deze gegevens kosteloos opvragen bij Nederland Inn.
2.6 Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
2.7 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
2.8 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Nederland Inn gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Nederland Inn is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
2.9 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag schriftelijk opzeggen.
2.10 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Nederland Inn reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing.
2.11 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Nederland Inn het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Nederland Inn op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Naar inhoudsopgave

ARTIKEL 3 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

3.1 Nederland Inn zal standaard een link plaatsen op de gemaakte website die naar de website van Nederland Inn verwijst. Indien de klant deze link liever niet heeft kan deze door Nederland Inn kosteloos worden verwijderd.
3.2 Nederland Inn is tot aan de betaling van de factuur voor het webdesign eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de klant gaan.
3.3 Nederland Inn behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Mocht de klant dit willen aanpassen dient de klant dit in overleg met Nederland Inn te doen.
3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is Nederland Inn niet aansprakelijk voor vertraging.
Naar inhoudsopgave

ARTIKEL 4 ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

4.1 Nederland Inn kan niet garanderen dat de site van de klant bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google pageranking.
4.2 Ook is Nederland Inn niet aansprakelijk wanneer de site niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.
4.3 De klant heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. Nederland Inn is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie.
4.4
Naar inhoudsopgave

ARTIKEL 5 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

5.1 Alle door Nederland Inn genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.
5.2 Alle door Nederland Inn genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
5.3 Nederland Inn is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na aankondiging daarvan in.
5.4 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van Nederland Inn.
5.5 De klant dient de facturen van Nederland Inn te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
5.6 Indien de klant enige factuur van Nederland Inn niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de klant van rechtswege verzuimd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
5.7 Wanneer een klant een dienst van Nederland Inn wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt. In het geval van Nederland Inn zullen alle contracten stilzwijgend verlengd worden. Het betaalde bedrag zal niet geretourneerd worden.
Naar inhoudsopgave

ARTIKEL 6 PERSOONSGEGEVENS

6.1 De klant met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
6.2 Nederland Inn zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken.
Naar inhoudsopgave

ARTIKEL 7 TEKSTEN

7.1 Nederland Inn behoudt zicht het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.
7.2 Nederland Inn kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Nederland Inn zelf, de klant of andere bronnen.
Naar inhoudsopgave
 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten